Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 2a zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie tyczące się dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły dostępnej pod adresem sp2osw.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 2a dla strony sp2osw.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (dostępne pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/). Z samooceny tej wynika, że strona internetowa sp2osw.pl spełnia wymagania w 100%.

W związku z powyższą samooceną, w nawiązaniu do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych informujemy, że strona internetowa jest zgodna z ustawą.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– podświetlanie linków,
– ustawienie wysokiego kontrastu,
– możliwość zmiany rozmiaru czcionki w treściach,
– włączenie/wyłączenie kolorów,
– zmiana formatu czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba odpowiedzialna za stronę internetową: Dariusz Wawrzyniak – informatyk SP2, adres e-mail: wawdar@poczta.onet.pl, tel. 33 842 23 86.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego innego ich elementu. Żądanie może również dotyczyć udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Powinno ono zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie wraz ze wskazaniem, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej ono dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W sytuacji, gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie. W informacji tej podany zostanie możliwy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury może zostać złożony wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do strony Rzecznika Praw Obywatelskich możesz przejść klikając w ten link.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 2A, 32-600 Oświęcim w skład której wchodzą trzy kondygnacje nadziemne w tym parter, I, II piętro. Jedna kondygnacja podziemna w której mieszczą się szatnie dla uczniów. Budynek dzieli się na budynek szkoły oraz salę gimnastyczną.

Do budynku szkoły prowadzą 2 dojścia, jedno od strony Olszewskiego, drugie od strony Pilata.

Szkoła posiada jedno główne wejście od ul. Olszewskiego, 2 tylne wejścia od strony boiska szkolnego. Wszystkie wejścia do budynków posiadają schody. Do budynku sali gimnastycznej są 2 wejścia, jedno dostępne dla wszystkich.

Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi oraz nie posiada wind, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

W przedsionku wejścia głównego znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu pomieszczeń.

Na parterze znajduje się dyżurka, w której prowadzi się rejestr osób wchodzących na teren szkoły, pracownik informuje i kieruje interesantów.

Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są tabliczkami informacyjnymi.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Brak możliwości skorzystania tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content